Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 9/14/2009

Höga halter av miljögifter i plastskor

Sandaler, flip-flop och andra skor gjorda av plast innehåller ofta hälsofarliga och miljöfarliga kemikalier, till exempel ftalater och tungmetaller. Det visar en ny genomgång av plastskor.
 
– Det är mycket skrämmande halter av miljögifter vi hittar. Undersökningen visar också att företagen saknar kontroll och att lagstiftningen är för svag, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
 
Analyser av flera olika typer av kemikalier med miljö- och hälsofarliga egenskaper gjordes på 27 par skor, tillverkade i flera olika länder. Resultatet visar att 17 av skorna innehöll en eller flera ftalater, som används som mjukgörare i PVC-plast. Ftalater är förknippade med allvarliga hälsorisker.
 
Djurförsök har visat att vissa ftalater kan leda till fosterskador och könsförändringar hos foster, minskad fertilitet, skador på enzymsystem och cellskador.
 
Tungmetaller och ftalater
Vissa skor innehöll mycket höga halter ftalater, i ett par utgjordes 23 procent av skornas vikt av ftalaten DEHP, som är officiellt klassad att kunna ge nedsatt fortplantningsförmåga och fosterskador.
 
– Miljögifterna i skorna kan spridas till människor och till naturen genom slitage av skorna – risken är också stor att de påverkar dem som arbetar med tillverkningen av skorna, säger Mikael Karlsson.
 
Två av skoparen som var köpta i Sverige innehöll ftalaten DBP. Ett par som var köpt på Skopunkten innehöll 7,4 procent av DBP samt 5 procent av DEHP. DBP har officiellt klassats att kunna ge fosterskador och som mycket giftig för vattenlevande organismer.
 
I den andra skon som var köpt på EuroSko och som var av märket Björn Borg, innehöll remmen mellan tårna 8,4 procent DBP.
 
Skorna testades för ett antal tennorganiska föreningar och högst halt hade en damplastsko köpt på Skopunkten.
 
Tennorganiska föreningar är klassade som mycket giftiga för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter. De är skadliga för immun- och hormonsystem och kan störa fortplantningen och ha mutagena effekter.
 
Många av skorna hade också höga halter av tungmetaller som arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar och kvicksilver. De flesta av skorna innehöll bly, några hade höga halter.
 
Tungmetallerna är inte sällan giftiga, till exempel cancerframkallade, och kan orsaka allergier. Bly påverkar nervsystemet och kan leda till minskad intelligens. Blyföreningar är officiellt klassade att kunna ge fosterskador.
 
– Konsumenterna känner helt enkelt inte till att det finns skadliga ämnen i plastskor och företagen tar inte sitt ansvar för att kontrollera produkterna. Det står klart att myndigheterna måste få ökade resurser av regeringen för att undersöka kemikalieförekomsten i vanliga konsumentprodukter, säger Mikael Karlsson.
 
Ny kemikalielag
Konsumenterna har enligt EU:s nya kemikalielag REACH rätt att få reda på om de produkter (till exempel skor) de köper innehåller något av de ämnen som finns upptagna på den så kallade kandidatlistan. Denna redovisar särskilt farliga kemikalier som eventuellt ska tillståndsprövas inom EU.
 
I dagsläget består listan av 15 ämnen, däribland ftalaterna DEHP och DBP. Vid en fråga till Björn Borg och EuroSko om deras sko innehöll något av de ämnen som finns på kandidatlistan blev svaret nej trots att de halter som uppmätts gör att företagen, enligt lagstiftningen REACH, är skyldiga att informera kunderna om innehållet.
 
– Lagstiftningen fungerar inte i dagsläget. De få kunder som känner till att företagen har ett informationsansvar blir lurade eftersom skoföretagen har alltför dålig kontroll på både regelverket och vilka kemikalier som finns i deras produkter, säger Frida Hök kemikaliehandläggare på Naturskyddsföreningen.
 
 
Fakta:
Naturskyddsföreningens råd till dig som konsument
- Fråga i affären om skon innehåller något ämne som finns upptaget på kandidatlistan
 
- Fråga efter miljömärkta skor när du handlar
 
- Gå till skomakaren med skorna om de behöver lagas istället för att slänga dem
 
- När skorna måste slängas, fråga det företag som har hand om sophanteringen där du bor var de ska slängas för att inte orsaka skada på miljön eller hälsa.
 
Läs mer:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel