Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2011-02-21

Olika luftföroreningar ger olika grad av lungpåverkan

Olika typer av luftföroreningar skiljer sig när det gäller hur de påverkar luftvägarna hos friska personer, allt enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.
 
Olika luftföroreningar ger olika grad av lungpåverkan
Avhandlingen avser att fördjupa kunskapen om hälsoeffekterna i fyra vanliga luftföroreningssituationer.
 
För att studera akuta effekter i lungorna hos människor genomfördes experimentella exponeringar för dieselavgaser, vedrök samt luftföroreningar i vägtunnel och tunnelbana.
 
I varje delstudie exponerades försökspersonerna två gånger i slumpvis ordning en gång för specifik luftförorening, en annan gång för ren luft. Efter varje enskild exponering gjordes bronkoskopi (provtagning i lungorna via en smal styrbar slang med videokamera).
 
Vid denna undersökning insamlades lungsköljvätska och slemhinneprover från luftvägarna, för att utröna luftföroreningarnas förmåga att orsaka luftvägsinflammation.
 
Experimenten är unika pilotstudier och visar att det går bra att studera akuta hälsoeffekter med denna teknik. Man fann att exponering för dieselavgaser hos friska försökspersoner resulterade i en uttalad inflammatorisk reaktion i lungorna.
 
Exponering i vägtunnelmiljö gav mildare inflammationseffekter jämfört med dieselavgaser. Vare sig exponering för vedrök eller tunnelbaneluft gav luftvägsinflammation, dock kunde en viss påverkan på antioxidanter (skyddsämnen) i luftvägarna noteras.
 
Luftföroreningar har i en lång rad forskningsrapporter visat sig ge ogynnsamma effekter på hälsan. Exponering för luftföroreningar kan orsaka ökad sjuklighet hos individer med lung- och hjärtsjukdomar, försämrad lungtillväxt hos barn och även förtida dödsfall.
 
Luften i vår omgivning består av en blandning av olika luftföroreningar. Resultaten i avhandlingen tyder på att luftföroreningar från olika källor har varierande förmåga att påverka lungorna hos friska personer.
 
Fler studier behövs för att klargöra vad skillnaderna beror på och vilka mekanismer som styr det hela. Det återstår också att studera hur mer känsliga personer (patienter med hjärt- och lungsjukdom) reagerar på motsvarande exponeringar.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
2011-09-09 16:01:01 - znptUbadfvuRIyeT
eSVIZLwnMVbtnn
It's like you're on a misison to save me time and money!
 
2011-09-09 06:20:36 - DkIeWNDcvJ
kGAsTQJUMbaEBah
Wow! That's a ralely neat answer!
 
2011-05-26 11:45:15 - YvEHQUTR
CtEVYmzekdXIZfAcwcU
AFAIC that's the best awnser so far!
 
Kommentera denna artikel