Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/27/2008

Hur farligt är fetma?

Fetma ökar risken att drabbas av en rad allvarliga sjukdomar som blodfettsrubbningar, insulinresistens, förhöjt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancersjukdomar, gallsten, ledbesvär och barnlöshet. De senaste årens forskning visar dock att det inte bara är mängden eller andelen kroppsfett som påverkar risken, utan också var på kroppen fettet lagras.
 
Hur farligt är fetma
Centralt för risken att drabbas av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom är bukfetma, det vill säga fett som lagras i buken.
 
Att vara rund om magen är, oberoende av BMI, farligare än att vara kraftigt överviktig. Vanligast är att mäta midjan med ett vanligt måttband.
 
För kvinnor börjar risken att drabbas av sjukdom att öka om midjemåttet överstiger 80 cm. Vid ett midjemått över 88 cm är risken kraftigt förhöjd. Motsvarande mått för män är 94 respektive 102 cm.
 
Det metabola syndromet
Att förlita sig på BMI är inte tillräckligt. Det kan till och med vara missvisande, eftersom en normalviktig patient med bukfetma kan löpa större risk än en överviktig, säger Mai-Lis Hellénius, som är professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet.
 
Ökar vi på för mycket riskerar vi att drabbas av det så kallade metabola syndromet. Då har man en rad symtom som hänger samman med en störd fettomsättning. I syndromet ingår, förutom bukfetma, insulinresistens, blodfettsrubbningar och förhöjt blodtryck. Den som har två av dessa symptom lider av syndromet.
 
— Det metabola syndromet är ett förstadium till typ 2-diabetes. Det är ett allvarligt tillstånd eftersom det kraftigt ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar, berättar Hellénius.
 
Fetma och ökad risk för cancer
Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet, har nyligen avslutat en stor studie av hur BMI påverkar risken att drabbas av cancer i bröst, livmoder, äggstockar, prostata, tjock- och ändtarm.
 
Genom att studera tvillingar kan forskarna utesluta genetiska faktorer som orsak till cancer och Maria Feychting har i detta fall använt sig av de stora tvillingregistren i Sverige och Finland.
Maria Feychting och hennes kollegor fann ett mycket starkt samband mellan övervikt och livmodercancer.
 
— En överviktig kvinna löper omkring tre gånger så stor risk att drabbas av livmodercancer som en normalviktig kvinna gör, säger hon.
 
För kvinnor som passerat klimakteriet fann hon även samband mellan övervikt och bröstcancer För de yngre kvinnorna är sambandet det motsatta, det vill säga övervikt skyddar mot bröstcancer före klimakteriet.
 
Det innebär dock inte att unga kvinnor ska gå upp i vikt för att undvika bröstcancer, eftersom risken för livmodercancer är hög för alla kvinnor med övervikt och fetma.
 
Maria Feychtings studie stämmer väl överens med den rapport som IARC, The International Agency for Research on Cancer, har publicerat. Utöver de samband som Feychting funnit konstaterar IARC att övervikt och fetma även påverkar risken för cancer i njurar och matstrupe.
 
Det är väldigt oroväckande menar Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska Institutet. World Cancer Research Fund och American Institute for Cancer Research är de två största organisationer som stödjer cancerforskningen. De sprider evidensbaserade kunskaper om cancerförebyggande.
 
— I deras första vetenskapliga rapport från 1997 redovisas att en normal kroppsvikt under hela livet är en mycket viktig skyddsfaktor och den placeras som nr 2 på listan över skyddande faktorer. I en nyare version från november 2007 har denna faktor dock omplacerats till plats nr 1. Det betyder att världsledande cancerforskare i dag anser att den viktigaste skyddsfaktorn för att förebygga cancer är att vara normalviktig och undvika övervikt under hela livet, säger Alicja Wolk.
 
Intressant är också att det i rapporten från 2007 påpekas att det ur cancerpreventions-perspektiv är bättre att vara så smal som möjligt och ligga nära den lägre BMI-gränsen för normalvikt dock inte under ett BMI på 18,5.
 
Varför risken för vissa cancersjukdomar ökar vid övervikt och fetma vet forskarna mycket lite om. Ingen har ännu lyckats visa exakt vad som sker. Forskarna har dock en rad hypoteser som man arbetar med.
 
Fetma försämrar livskvaliteten
Fetma handlar inte bara om hälsorisker, högt blodtryck, blodfetter och insulinresistens utan även om försämrad livskvalitet.
 
Jan Karlsson är verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg där det sedan 1987 pågår en mycket stor studie, Swedish Obese Subjects eller SOS-studien. Studien handlar om kort och långsiktiga effekter av kirurgisk och traditionell behandling vid fetma. Forskarna gör även en rad undersökningar av livskvalitet och psykisk hälsa hos patienter med fetma, något som Jan Karlsson har arbetat med sedan studien startade.
 
— När vi mäter livskvalitet tittar vi på en rad fysiska och psykiska faktorer som påverkar människors liv. Det kan handla om allt från ätbeteende, känslor och hur personen fungerar socialt, till hur fetman påverkar arbetet, fritiden och samlivet. Personer med fetma har en markant lägre livskvalitet än normalviktiga, menar Jan Karlsson, filosofie doktor i psykologi.
 
I SOS-studien såg man att patienter med fetma oftare är mer trötta än normalviktiga. De är mer passiva och känner oftare smärta än normalviktiga. Ett annat område som många upplever som problematiskt är samlivet. Studier har visat att kvinnor och män med fetma oftare är ensamstående än normalviktiga. Störst är skillnaden för kvinnor.
 
— Det finns en tendens att personer med fetma undviker sociala situationer och stannar hemma. På sikt kan detta leda till att de blir isolerade och ensamma, menar Jan Karlsson.
 
Källa: forskning.se
 
Fakta:
Övervikt och fetma ökar risken för:
• Livmodercancer
• Bröstcancer
• Tjocktarmscancer
• Njurcancer
• Matstrupscancer
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel