Publicerad: 10/23/2011
Enzym i fiskar kan visa på gifter i miljön
Fisk som exponerats för renat avloppsvatten får en ökad nivå av enzymet carbonyl reductase, CBR, i levern. Forskare vid Göteborgs universitet kan visa att CBR har egenskaper som kan göra den lämplig som biomarkör, en tidig varningssignal för miljögifter. Målet är en bättre miljöbevakning.
 
Enzym i fiskar kan visa på gifter i miljön

Medan kemister mäter halterna av miljögifter övervakar vi biologer effekterna av dem. Genom att använda biomarkörer kan vi upptäcka effekterna innan gifthalterna blivit dödliga. Den höjda CBR-halten i fisk orsakas troligen av kemikalier i vattnet. Därför kan den bli en bra biomarkör, säger Eva Albertsson som är doktorand på institutionen för zoologi vid Göteborgs universitet.
 
Våra vattenreningsverk är gjorda för att ta bort näringsämnen från avloppsvatten, men de är dåliga på att rena det från många andra ämnen.
 
Fisk nedströms reningsverken lever därför i en miljö fylld av giftiga och icke-giftiga substanser. Eva Albertssons avhandling utgår från studier vid Gråbo avloppsreningsverk.
 
Det visade sig att fisk nedströms reningsverket hade förhöjda halter av enzymet, CBR, i levern jämfört med fiskar som var uppströms reningsverket. Liknande effekter sågs även vid Borås reningsverk.
 
I människa har man visat att CBR kan fungera som ett skydd mot oxidativ stress, som är en skadlig reaktion som kroppen skapar när den utsätts för vissa ämnen. De förhöjda CBR-nivåer som vi sett i fisk behöver alltså inte vara skadliga, utan kan verka som ett skydd. Men den förhöjda halten av CBR kan vara en indikation på att det finns ämnen i det renade avloppsvattnet som orsakar oxidativ stress som på sikt utvecklas till att ge skadliga effekter.
 
Dessa oxidativa "stressare" finns i olika halter i en del vatten, till exempel nedströms avloppsreningsverk. Metaller, bekämpningsmedel och ämnen som bildas vid ofullständing förbränning är några exempel på substanser som verkar på ett sådant sätt.
 
Eva Albertsson har i sina studier av regnbågslax och tånglake visat att fiskar som utsatts för ämnen med känd förmåga att orsaka oxidativ stress hade högre halter av CBR.
 
Det gör enzymet lämpligt som biomarkör, en tidig varningssignal, som kan användas av forskare och myndigheter som har i uppdrag att övervaka effekter av miljögifter.