Publicerad: 11/2/2011
Miljögifter i dricksvatten - ett dolt problem för många kommuner
Forskningsresultat från Institutionen för tillämpad miljövetenskap ITM vid Stockholms universitet visar på oroväckande höga halter av perfluorerade ämnen (PFAS) i grundvatten och dricksvatten i Tullinge. Botkyrka kommun valde att tillfälligt stänga ner Tullinge vattenverk och utreda problemet.
 
Miljögifter i dricksvatten - ett dolt problem för många kommuner

Fyndet av de höga halterna av PFAS gjordes av slump, säger doktorand Marko Filipovic som ledde en sommarksola på ITM vid Stockholms universitet.
 
Under sommarskolan skulle gymnasieelever, däribland en tjej från Tullinge, kartlägga mönster av PFAS i dricksvattnet från sitt hem.
 
Vattenprov från insjöar, grundvattnet och dricksvattnet visade höga halter av PFAS ämnen perfluoroktansyra (PFOA) och perfluoroktansulfonat (PFOS). Grundvattenproven var tagna vid den gamla militärflygplatsen F18 där många brandsläckningsövningar har ägt rum sedan den öppnades 1946.
 
Troligtvis är brandsläckningsskum innehållande PFAS kontaminerings källan. För tillfället får Tullingeborna dricksvatten från reningsverket i Norsborg i väntan på att problemet utredas.
 
Redan efter den första analysen av dricksvattnet från Tullinge visste vi att något inte stod rätt. Vi hittade koncentrationer av 70 nanogram per liter av PFOA och 140 nanogram per liter av PFOS, som är 30-100 ggr högre än i andra delar av Stockholm, säger Marko Filipovic.
 
I samråd med sin handledare Urs Berger, som är senior forskare vid ITM, rekommenderade de Botkyrka kommun att gå vidare och undersöka potentiell kontaminering av Tullinges grundvatten.
 
PFAS halter i grundvattnet var även mycket högre än i dricksvattnet. Vi mätte upp 330 nanogram per liter PFOA och 760 nanogram per liter PFOS i ett prov. Det finns inga fastställda gränsvärden i Sverige, men halterna överskred till exempel det tyska riktvärdet för summa av PFOA och PFOS i dricksvatten som ligger på 300 nanogram per liter, säger Urs Berger.
 
- Vi vet dessutom inte om de uppmätta halterna bara är resten av en mycket större förorening som ägde rum tidigare, eftersom brandsläckningsskum användes i mer än 50 år på flygfältet. Alternativt är det tänkbart att jorden fungerar som reservoar och halterna kommer att öka i framtiden.
 
PFOA och PFOS är surfaktanter med väldigt unika ytegenskaper som gör att de är både vatten och fett avstötande. Detta medför att de används i många olika industriella processer och produkter så som tillverkning av teflon, packningsmaterial för mat, kläder samt brandsläckningsskum.
 
PFAS är sen tidigare klassade som miljöfarliga och har visat toxiska effekter i djur experiment. PFOA och PFOS anrikas även i människor. Studier på danska män har visat ett samband mellan förhöjda halter av PFOS i blod och nedsatt spermie produktion.
 
Föroreningen av Tullinges dricksvatten är ett fall som vi har lyckats uppmärksamma, men det finns troligtvis många kommuner runt omkring i landet med nedstängda eller verksamma brandövningsplatser vars dricksvatten kan vara kontaminerat utan att de själva är medvetna om det, säger Urs Berger.