Publicerad: 3/19/2017
B-vitamin skyddar mot miljöföroreningar
En ny studie visar att B-vitamin kan spela en avgörande roll i att minska negativa hälsoeffekter av luftföroreningar.
 
B-vitamin skyddar mot miljöföroreningar

WHO uppskattar att 92 procent av världens befolkning bor på platser där luftkvalitetsnivåerna överskrider gränsvärdet för små luftpartiklar. PM2.5 är en av de mest påtagliga luftföroreningarna eftersom de sätter sig i luftvägarna och kan resultera i luftvägs- och systemisk inflammation.
 
Även om en betydande sänkning av luftnivåerna har uppnåtts genom storskalig utsläppsreglering registreras frekvent exponeringstoppar med negativa hälsokonsekvenser.
 
I en aktuell studie fick deltagarna placebo eller B-vitamintillskott (2,5 mg folsyra, 50 mg vitamin B6, och 1 mg av vitamin B12) dagligen. Man såg att B-vitamintillskotten ökade plasmakoncentrationer av folsyra, vitamin B6- och vitamin B12-signifikant hos deltagarna. För de som tog placebo i 4 veckor var plasmakoncentrationerna oförändrade.
 
Alla kontrollerade exponeringsexperiment utfördes vid samma tid på dagen. Omgivande partiklar drogs in från ett inlopp bredvid en tungt trafikerad väg i centrala Toronto med mer än 1 000 fordon som passerar varje timme. Blodprover samlades in för att studera DNA metylering och effekter på mitokondrier.
 
– Vår studie kan ligga till grund för fortsatt forskning kring förebyggande insatser för att minimera de negativa effekterna av luftföroreningar. På grund av den centrala roll som epigenetiska förändringar har i mediering av miljöpåverkan, kan våra resultat möjligen utvidgas till andra miljöföroreningar och hälsoeffekter, säger Oskar Karlsson forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.
 
Studien genomfördes med kollegor på Harvard TH Chan School of Public Health, i Kina, Singapore, Mexiko och Kanada.
 
– Avgasrening och utsläppsreglering är mycket viktiga åtgärder, men tyvärr är höga nivåer av luftpartiklar fortfarande vanligt i många stora städer över hela världen. Som individer har vi begränsade alternativ för att skydda oss mot luftföroreningar. Framtida studier, särskilt i kraftigt förorenade områden, är nödvändigt för att validera våra resultat och slutligen kunna utveckla förebyggande insatser med hjälp av B-vitaminer och kunna begränsa hälsoeffekterna av luftföroreningar, säger Andrea Baccarelli, Columbia University Mailman School of Public Health, som är huvudansvarig för studien.