Publicerad: 12/12/2007
Stärk skelettet med Vitamin D omega 3 och motion
Fysisk aktivitet, vitamin D och omega-3-fettsyror kan bidra till maximal bentäthet hos män, vilket minskar risken för benskörhet senare i livet visar en avhandling vid Umeå universitet.
 
Benskörhetsfrakturer drabbar varannan kvinna och var fjärde man. Då det inte finns någon säker bot mot benskörhet är förebyggande åtgärder viktiga.
 
Ärftliga faktorer har stor betydelse för benskörhet och frakturer, men det finns också omgivningsfaktorer som går att påverka. Den maximala bentätheten nås strax efter 20 års ålder, och genom att maximera den kan man sannolikt minska risken för benskörhet och frakturer längre fram i livet.
 
I avhandlingen undersöks betydelsen av fysisk aktivitet mellan 17 och 21 års ålder hos tre grupper: manliga badmintonspelare, ishockeyspelare och kontrollpersoner.
 
Badminton-gruppen ökade signifikant mer i benmassa jämfört med både kontrollgrupp och ishockeyspelarna i den kliniskt viktiga lårbenshalsen. Någon skillnad i benmassa mellan de tre olika gruppernas föräldrar kunde dock inte påvisas.
 
Detta talar starkt för att skillnaderna istället är relaterade till de snabba riktningsförändringar och hopp, med resulterande stora belastningar på skelettet, som karaktäriserar badminton.
 
Relationen mellan fysisk aktivitet och bentäthet undersöktes även i en annan studie där materialet bestod av 62 manliga och 62 kvinnliga medicine studerande.
 
Graden av fysisk aktivitet delades upp i aktiviteter med hög stötbelastning, medelhög och låg stötbelastning. Hos männen var mängden hög stötbelastande fysisk aktivitet relaterad till bentätheten både i höft och rygg och även benstorleken i höften.
 
Hos kvinnorna däremot var graden av fysisk aktivitet inte relaterat till bentätheten. Den var istället relaterad till kroppskonstitution. Sammanfattningsvis talar de två studierna för att hög stötbelastande aktivitet kan öka den maximala benmassan hos män.
 
Betydelsen av vitamin D, vitamin A och fettsyror för utvecklingen av den maximala benmassan undersöktes hos 78 unga män. Vitamin D3-nivåer i blodet ökar bentätheten både i ryggen och i höften medan nivåer av vitamin D2 minskar bentätheten i denna grupp.
 
Nivåerna av vitamin A var inte relaterade till bentäthet, men både A-vitamin och dess transportprotein RBP-4 hade en negativ relation till osteocalcin som är en markör för benbildning. Slutligen hade koncentrationen av omega 3-fettsyror hos denna grupp en positiv relation till bentätheten både i ryggen och i hela kroppen.
 
Avhandlingens studier visar sammanfattningsvis starka relationer mellan kostfaktorer och fysisk aktivitet för utvecklingen av den maximala bentätheten hos män. Den visar däremot inte på något samband mellan fysisk aktivitet och den maximala bentätheten hos kvinnor.
 
Umeå universitet
Ytterligare information »