Publicerad: 10/17/2008
Spelberoende: Opioider styr känslor av vinst och förlust
Lyckan över att vinna och obehaget av att förlora regleras av hjärnans opioidsystem, visar en engelsk studie gjord med forskare från Karolinska Institutet. Resultaten ger ny kunskap om hjärnans belöningssystem och förklarar hur läkemedel mot spelberoende kan fungera.
 
Spelberoende: Opioider styr känslor av vinst och förlust

Hjärnans så kallade belöningssystem är avgörande för uppkomsten av känslor som tillfredsställelse, lycka och njutning. Den viktigaste kemiska aktören i belöningssystemet anses vara signalsubstansen dopamin. Men nu kopplar forskare för första gången en annan sorts signalsubstanser, opioiderna, till belöningssystemet hos människor. Opiodsystemets medverkan i belöningsprocesser har tidigare endast studerats i djurmodeller.
 
– Dopamin spelar en viktig roll när vi är på jakt efter en belöning, bland annat genom att påverka motivation och inlärning. Men själva belöningen, upplevelsen av glädje eller njutning, styrs av opioidsystemet, säger Predrag Petrovic som har genomfört studien i samarbete med en forskargrupp i London.
 
I studien fick försökspersoner spela om pengar på lyckohjul vid två tillfällen. Inför en av spelsessionerna behandlades försökspersonerna med läkemedlet naloxon, som blockerar hjärnans receptorer för opioider. Inför det andra tillfället fick de en placebobehandling.
 
När försökspersonerna beskrev sina upplevelser av spelomgångarna visade det sig att de njöt mindre av stora vinster om de hade behandlats med naloxon, jämfört med om de hade fått placebobehandling. De upplevde också ett större obehag när de förlorade om de hade behandlats med naloxon.
 
Undersökningar med funktionell magnetkamera visade att ett område i hjärnan med hög koncentration av opioidreceptorer (främre cingulum) var mer aktivt ju mer försökspersonerna vann och även ju mer de förlorade. Båda dessa aktiveringar minskade efter behandling med naloxon. Detta tolkas som att främre cingulum via kroppens opioidsystem är involverat i medieringen av belöningskänsla men även motverkar obehagsupplevelsen vid förlust.
 
– Läkemedel som påverkar opioidsystemet används redan kliniskt, bland annat mot spelberoende och alkoholism. Nu kan vi bättre förstå de underliggande mekanismerna för hur dessa preparat fungerar, säger Predrag Petrovic.
 
Källa: Karolinska institutet
 
Publikation: “Blocking Central Opiate Function Modulates Hedonic Impact and Anterior Cingulate Response to Rewards and Losses”, Predrag Petrovic, Burkhard Pleger, Ben Seymour, Stefan Kloppel, Benedetto De Martino, Hugo Critchley and Ray J. Dolan, Journal of Neuroscience, 15 oktober 2008.